Rozptylové studie a posudky zdrojů znečišťování ovzduší - právní předpisy

ROZPTYLOVÉ STUDIE   • POSUDKY ZDROJU   • REFERENCE   • KONTAKT  
 

 • Zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší
• vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování ovzduší a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší -
tzv. „emisní vyhláška“, ve které jsou stanoveny požadavky na provoz stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší
• vyhláška č. 330/2012 Sb., o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích –
tzv. „imisní vyhláška“
• vyhláška č. 312/2012 Sb., o stanovení požadavků na kvalitu paliv používaných pro vnitrozemská a námořní plavidla z hlediska ochrany ovzduší – vyhláška obsahuje přísnější pravidla pro obsah síry v lodních plavidlech pro použití v oblastech, které vyžadují zvláštní ochranu životního prostředí
• nařízení vlády č. 351/2012 Sb., o kritériích udržitelnosti biopaliv

Připravovaná legislativa:
• vyhláška o pravidlech posuzování ekonomické přijatelnosti CZT a bezemisních zdrojů tepla
• nařízení vlády o stanovení pravidel pro zařazení vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách

Zákon č. 201/2012 Sb. nahrazuje od 1.9.2012 zákon č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a ruší níže uvedené vyhlášky:
• Nařízení vlády č. 597/2006 Sb. o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší.
• Nařízení vlády č. 351/2002 Sb., kterým se stanoví závazné emisní stropy pro některé látky znečišťující ovzduší způsob přípravy a provádění emisních inventur a emisních projekcí, ve znění nařízení vlády č. 417/2003 Sb.
• Nařízení vlády č. 146/2007 Sb. o emisních limitech a dalších podmínkách provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší.
• Nařízení vlády č. 615/2006 Sb. o stanovení emisních limitů a dalších podmínek provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší.
• Nařízení vlády č. 354/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky pro spalování odpadu.
• Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 205/2009 Sb. o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení některých dalších ustanoveních zákona o ochraně ovzduší.
• Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 13/2008 Sb. o stanovení požadavků na kvalitu paliv pro stacionární zdroje z hlediska ochrany ovzduší.
• Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 362/2006 Sb. ze dne 28. června 2006 o způsobu stanovení koncentrace pachových látek, přípustné míry obtěžování zápachem a způsobu jejího zjišťování.
 
 
 
ÚVOD   • EMISE   • IMISE   • VÝPOČETNÍ APARÁT