Posudky zdrojů znečišťování ovzduší

ÚVOD   • ROZPTYLOVÉ STUDIE   • REFERENCE   • KONTAKT  
 

 Posudky zdrojů znečišťování ovzduší se zpracovávají na konkrétní zdroje od středních až po zvláště velké zdroje znečišťování ovzduší. Na malé zdroje není povinné posudek vypracovat. Posudek posuzuje zdroj v návaznosti na právní předpisy v ochraně ovzduší a hodnotí zdroj do jaké míry a zdali vůbec těmto předpisům vyhovuje. Zpracování posudku je nutné zajistit v rámci územního a stavebního řízení a pokud se tak nestalo, musí se zpracovat i pro uvedení zdroje do provozu. Posudek se zpracovává pro orgány ochrany ovzduší, které z něho vycházejí při zpracování stanoviska k umístění zdroje nebo k jeho stavbě. Zpracovaný posudek platí 2 roky.
 
 Odborný posudek a rozptylová studie jsou určeny zejména pro účely řízení ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, tedy pro účely územního nebo stavebního řízení pro střední, velké a zvláště velké zdroje znečišťování ovzduší, nebo pro uvádění těchto zdrojů do provozu.

 Předložení odborného posudku a rozptylové studie je nutné pro vydání stanoviska a povolení orgánů ochrany ovzduší, neboť tato povinnost je žadateli o povolení stanovena v § 17 odst. 5 zákona o ovzduší.

 Posudek a rozptylová studie musí být zpracovány autorizovanou osobou (podle § 17, odst. 6 a § 15, odst. 1, písm. d) zákona o ovzduší č. 86/2002 Sb.)  

 
 
 
EMISE   • IMISE   • VÝPOČETNÍ APARÁT   • LEGISLATIVA