Rozptylové studie a posudky zdrojů znečištění ovzduší - kontakt

ÚVOD   • ROZPTYLOVÉ STUDIE   • POSUDKY ZDROJU   • REFERENCE  
 

TROGON s.r.o.,
Zpracování rozptylových studií a odborných posudků zdrojů znečišťování ovzduší
 Roudnická 445/6, 182 00 Praha 8, IČ 282 82 574

telefon: 608 246 596

kontaktní osoba: Ing. Pavel Šinágl


 Autorizované rozptylové studie:
 • pro žádost o vydání závazného stanoviska krajského úřadu k umístění stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší označených ve sloupci A v příloze č. 2 zákona č. 201/2012 Sb.
 • pro žádost o vydání závazného stanoviska krajského úřadu k řízení o změně povolení provozu, při které dochází k navýšení projektovaného výkonu nebo kapacity anebo ke zvýšení emisí u stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší uvedených v příloze č. 2 zákona č. 201/2012 Sb. A označených ve sloupci A
 • pro žádost o vydání závazného stanoviska MŽP k umístění stavby pozemní komunikace v zastavěném území obce o předpokládané intenzitě dopravního proudu 15 tisíc a více vozidel za 24 hodin a parkoviště s kapacitou nad 500 parkovacích stání
 • v rámci posuzování vlivů na životní prostředí
 • pro města a obce
 Nabízíme výpočty dle schválených metodik, zhodnocení imisní situace v dané lokalitě a posouzení vlivu nového záměru s ohledem na platnou legislativu, vypočtené hodnoty rozptylové analýzy prezentujeme v tabelární a grafické formě.
 Rozptylové studie slouží k posuzování úrovně znečištění ovzduší konkrétním zdrojem či technologií, zejména k hodnocení vlivů staveb a jejich změn na okolní imisní situaci. Rozptylové studie také slouží jako podklad pro následné hodnocení předpokládaných vlivů plánovaných staveb na obyvatelstvo.

 Autorizované odborné posudky:
 Jsou potřeba k řízení o vydání závazného stanoviska krajského úřadu k umístění stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 zákona č. 201/2012 Sb. , nebo ke stavbě či změně stavby takového stacionárního zdroje.
 Odborný posudek hodnotí zdroje znečišťování ovzduší z hlediska souladu zvolené technologie s ekologickými hledisky a to ve vazbě na ochranu ovzduší a na aktuální legislativní předpisy v ochraně ovzduší.

 Zpracování provozních řádů:
 Pro stacionární zdroje označené ve sloupci C přílohy č. 2 zákona č. 201/2012 Sb.

 Zpracování dokumentace EIA:
 Podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění. podléhají některé vymezené investiční záměry povinnosti posoudit jejich vliv na životní prostředí, kdy již ve fázi přípravy záměru je třeba zhodnotit možná rizika pro jednotlivé složky životního prostředí a případně navrhnout opatření, která by tyto negativní vlivy minimalizovala.

 V rámci zákona o posuzování vlivů na životní prostředí č. 100/2001 Sb. nabízíme
 • zpracování oznámení, dokumentace a posudků autorizovanými osobami
 • zpracování oznámení podlimitních záměrů.

 
 
 
EMISE   • IMISE   • VÝPOČETNÍ APARÁT   • LEGISLATIVA