Rozptylové studie

ÚVOD   • POSUDKY ZDROJU   • REFERENCE   • KONTAKT  
 

Nešťastný investor či dodavatel stavby je dnes zatěžován legislativními tlaky vyplývajícími z požadavků moderní společnosti na ochranu ovzduší. Mnohdy jsou tyto požadavky pro společnost užitečné, mnohdy jsou naprosto zbytečné, každopádně tu jsou a je třeba se s nimi vypořádat. Jedním z takových požadavků je i požadavek na vypracování rozptylové studie. Tato stránka by měla být stručným představením problematiky rozptylových studií překvapenému, nervóznímu (naštvanému) a především tápajícímu. Pisatel těchto řádků zvolil osvědčenou metodu odpovědí na nejčastější dotazy.

 • Co je to rozptylová studie?
Rozptylová studie je modelové zpracování rozptylu škodlivin v okolí zdroje. Koncentrace rozptýlených látek se nazývá imise, koncentrace látek opouštějících zdroj znečištění se nazývá emise.

 • Jaký je rozdíl mezi vypočtenými (modelovými) hodnotami a realitou?
Z porovnání měření a výpočtu lze tvrdit , že správnost výpočtu rozptylu od bodového zdroje s přesně definovaným tokem za standardní meteorologické situace zpravidla přesahuje 90 procent. Rozptyl v celkové ploše za všech běžných meteorologických stavů je především určen nepřesností ve stanovení povětrnostních charakteristik, přesto poslední výzkumy napovídají k rozmezí plus minus 30 procent. Přesnost výpočtů pro liniové zdroje (silnice) je kromě chyb běžných u bodových zdrojů ještě zatížena chybovostí v odhadu dopravní zátěže, přesto porovnání naměřeného s vypočteným hovoří o běžné shodě v řádu hodnoty.

 • Jak se modeluje rozptyl škodlivin v okolí zdroje?
Základem výpočtu je jednorozměrné šíření ve směru proudění vzduchu. Výsledkem tohoto výpočtu je tzv. osa kouřové vlečky, která je výslednicí působení sil tepelného vznosu a sil větru. Vysoká přesnost tohoto výpočtu nalézá dostatečný výpočetní aparát již ve druhé polovině 19.století. Prostorové šíření našlo funkční matematický nástroj již koncem druhé světové války, kdy z potřeby válečného námořnictva vzešla metoda vycházející ze statistické teorie turbulentní difuze. Od této doby nebylo vymyšleno již nic významně nového. Spolu s rozvojem výpočetní techniky pouze roste i množství početních kroků a tím hustota výpočetní sítě.

 • Jsou požadavky úřadů na vypracování rozptylové studie vždy oprávněné?
Rozptylové studie je povinné předkládat v rámci územního řízení, někdy mohou být vyžadovány i v rámci stavebního řízení nebo při uvádění zdroje do trvalého provozu, pokud rozptylová studie nebyla v územním řízení zpracována. V případě malých zdrojů rozptylové studie povinné nejsou, v případě pochybností se zařazením zdroje vám můžeme poradit.

 • Kdo musí vypracovat rozptylovou studii?
I. povinně k žádostem o stanoviska a povolení orgánů ochrany ovzduší v těchto případech:
- pro povolení k umísťování staveb zvláště velkých, velkých a středních stacionárních zdrojů
Pozn.: například u spalovacích zdrojů (vytápění apod.) to jsou zdroje nad 200 kW včetně
II. pro oznámení nebo dokumentaci EIA - pokud se posuzuje vliv zdroje na ovzduší

 • Kdo rozptylovou studii vypracovat nemusí?
I.- pro povolení k umísťování a povolení staveb malých stacionárních zdrojů ani k jejich změnám ani pro k uvedení malých stacionárních zdrojů do zkušebního i trvalého provozu
Pozn.: například u spalovacích zdrojů (vytápění apod.) to jsou zdroje pod 200 kW
II. Pro oznámení nebo dokumentaci EIA - pokud se neposuzuje zdroj s vlivem na ovzduší

 • K čemu slouží rozptylová studie?
Rozptylová studie je ochranným nástrojem zřizovatele stavby, ale je i ochranným prvkem životního prostředí.

 • Co je třeba pro vypracování rozptylové studie?
Do výpočtu, který se odvíjí od polohy zdroje, vstupují dva základní proudy dat –
1. emisní charakteristika zdroje
2. povětrnostní podmínky v okolí zdroje.
Zadavatel musí dodat údaje o poloze - a zejména tato data pro výpočet emise a popis osy kouřové vlečky
Množství látky odcházející komínem [g/s]
Výška komína nad terénem [m]
Vnitřní průměr komína [m]
Objem spalin za normálních podmínek [m3/s]
Teplota spalin [°C]
Výstupní rychlost spalin [m/s]
Relativní využití maximálního výkonu [1]
Počet hodin za den, kdy je zdroj v činnosti

 • Kde najdu příslušné zákonné předpisy?
Na tomto webu najdete odkaz, logicky nadepsaný LEGISLATIVA.

 • Lze vytvořit rozptylovou studii i pro látky obtěžující zápachem?
Právní síla rozptylové studie vyplývá z porovnání vypočteného koncentračního pole se stanovenými limitními podmínkami. Podmínkou pro použitelnost rozptylové studie pro rozhodovací řízení je tedy existence těchto limitů. Tyto existují pro nejrozšířenější škodliviny z emisních činností, jako oxid uhličitý nebo oxidy dusíku, neexistují však zatím pro látky obtěžující zápachem. V takovémto případě může být rozptylová studie pouze podpůrným prostředkem stížností či obhajoby. Uvažuje se i o akreditaci odborně způsobilých „čichačů“ , problematika je v plenkách, ale občas se blýskne na lepší časy. V současnosti se můžeme pouze utěšovat třeba tím, že znečišťování životního prostředí hlukem je na tom podobně zoufale. Rozhodně nebude na škodu nakouknout do Vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 362/2006 Sb.

 • Které objekty jsou předmětem rozptylových studií nejčastěji?
Jsou to jednoznačně plynové kotelny, v přehledu zpracovaných rozptylových studií však lze nalézt i jiná významnější seskupení.
 
 
 
EMISE   • IMISE   • VÝPOČETNÍ APARÁT   • LEGISLATIVA